Inne

Beljos

Oprogramowanie

Beljos Serwis sprz?tu komputerowego: serwis i usuwanie usterek technicznych sprz?tu komputerowego naprawy, przeróbki, modernizacje komputerów konserwacja i diagnostyka komputerów i urz?dze? peryferyjnych instalowanie nowych urz?dze?, kart i rozszerze?...

Opis Lokalizacja Opinie (0)

KANCELARIA LEX

Kursy, szkolenia

KANCELARIA LEX Kancelaria lex ?wiadczy kompleksow? obs?ug? prawn? i windykacyjn? dla firm na terenie Warszawy. Zapraszamy do wspó?pracy firmy z Warszawy i okolic. Napiszemy umow?, z?o?ymy pozew, pomo?emy wype?ni? dokumenty Nasze do?wiadczenie zawodowe, udzia? w licznych procesach s?dowych, udzia? w...

Opis Lokalizacja Opinie (0)

Dutkon.pl

Kursy, szkolenia

Dutkon.pl Dutkon.pl - profesjonalna redakcja i korekta tekstów (w?ród naszych klientów s? m.in. TVP, Allegro, wydawnictwa: PWN, Dolno?l?skie, Europa i in.). Oferujemy te? szkolenia z zakresu zarz?dzania stronami WWW, e-marketingu i e-handlu oraz funkcjonalno?ci stron WWW.

Opis Lokalizacja Opinie (1)

www.pcpogotowie.pl

Oprogramowanie

www.pcpogotowie.pl Odzyskiwanie danych, naprawa laptopów, konkurencyjne ceny, najszybszy czas reakcji . Obs?uga ma?ych i ?rednich firm.

Opis Lokalizacja Opinie (0)

Technodrome Consulting

Oprogramowanie

Technodrome Consulting Obs?uga Informatyczna firm. Administracja, helpdesk, serwis. Projektowanie i wykonawstwo sieci komputerowych. IT Outsourcing. Profesjonalni pracownicy, do?wiadczeni administratorzy. Zadzwo? do konsultanta +48 600 101 414 lub napisz biurotechnodrome.pl

Opis Lokalizacja Opinie (0)

SOFTMANAGER

Oprogramowanie

SOFTMANAGER Oprogramowanie dla firm, oprogramowanie finansowo ksi?gowe, RAKSSQL, RAKS DOS, RAKS2000, erp. Obs?uguje zagadnienia: finanse, ksi?gowo??, ksi?ga handlowa, ksi??ka podatkowa, kadry, p?ace, rozliczenia z ZUS, deklaracje podatkowe, rejestr VAT, sprawozdania podatkowe, ksi?gowo??, ?rodki trwa?e,...

Opis Lokalizacja Opinie (1)

IT Media

Oprogramowanie

IT Media Dzia?alno?? IT Media rozpocz??a si? w 2000 roku w Warszawie. W pocz?tkowym okresie firma zaistnia?a w bran?y IT jako dostawca profesjonalnego oprogramowania i partner handlowy firmy Macromedia. Maj?c na uwadze zadowolenie ka?dego klienta i zaspokojenie jego potrzeb rozszerzyli?my ofert? o ca?y...

Opis Opinie (0)

ATCOM

Oprogramowanie

ATCOM Firma ATCOM w obecnej formie prawnej (spó?ka akcyjna) dzia?a od 2001 roku, ale jej korzenie si?gaj? roku 1993. Mimo ?e jeste?my firm? ma??, mo?liwo?ci mamy du?e - jeste?my w stanie dostarczy? kompleksowe rozwi?zania teleinformatyczne na bazie internetu. Wszystkie us?ugi ?wiadczymy poprzez...

Opis Opinie (0)

Empathy Interactive

Oprogramowanie

Empathy Interactive Empathy Interactive (dawniej Empathy Internet) to dynamicznie rozwijaj?ca si? krakowska agencja interaktywna. Nasz rozwój ukierunkowany zosta? na wdra?anie systemów oraz aplikacji internetowych dla ?rednich i du?ych firm. Zespó? tworz? ludzie m?odzi i dynamiczni, jednocze?nie posiadaj?cy du?e...

Opis Opinie (0)

Etap.pl

Oprogramowanie

Etap.pl ETAP jest dynamicznie rozwijaj?c? si? firm? nowych technologii zajmuj?ca si? dostarczaniem us?ug w sieci Internet oraz produkcj? oprogramowania. Dzia?alno?? prowadzona jest w Warszawie w formie spó?ki cywilnej. ?wiadczymy us?ugi dla klientów z ca?ej Polski - firm oraz osób prywatnych....

Opis Opinie (0)

EUROBEST.PL

Kursy, szkolenia

EUROBEST.PL Eurobest.pl to chronologicznie najm?odsze przedsi?wzi?cie powsta?e w ramach struktury Best Group sp. z o.o. - jednej z najszybciej rozwijaj?cych si? grup internetowych w Polsce. Naszym klientom proponujemy najnowocze?niejsze rozwi?zania w zakresie marketingu, promocji i reklamy....

Opis Opinie (0)

Surfland

Oprogramowanie

Surfland Surfland Systemy Komputerowe S.A. specjalizuje si? w zintegrowanych systemach teleinformatycznych, g?ównie dla ?rednich i du?ych firm. Oferujemy wysoki poziom ?wiadczonych us?ug poparty zarówno wieloletnim do?wiadczeniem, jak równie? posiadanym certyfikatom i autoryzacjom czo?owych...

Opis Opinie (0)

vbiz.pl

Oprogramowanie

vbiz.pl Vbiz.pl to marka Pionu Us?ug Internetowych Fundacji AIP powo?anej z inicjatywy Business Centre Club. Za?o?ona w roku 2005 przez dwóch dziennikarzy od dawna zwi?zanych z bran?? internetow?: Paw?a Gruszeckiego i Micha?a St?pnia. Siedziba Vbiz.pl znajduje si? w Katowicach. Oficjalny start...

Opis Opinie (0)

DomainMaker

Oprogramowanie

DomainMaker Obs?ugujemy wy??cznie klientów hurtowych, którzy maj? w?asnych nabywców. Nie stanowimy konkurencji dla swoich partnerów. Przeciwnie, wspomagamy ich w zdobywaniu klientów, wzbogacaj?c ofert? ?wiadczonych us?ug. W sytuacji panuj?cej na rynku domen, platformy typu DomainMaker s? jedyn?...

Opis Opinie (0)

Nasze serwisy

» Audio » AutomatykaB2B.pl » Budujemy Dom » CoZaIle.pl » CzasNaWnetrze.pl » Elektronika Praktyczna » ElektronikaB2B.pl » Elportal.pl » Estrada i Studio » FirmyMuzyczne.pl » Gitarzysta » Ibiss.pl » Live Sound Polska » MagazynPerkusta.pl » M?ody Technik » Sklep AVT » SuperDyskoteka.pl » ?wiat Radio » WybieramyDom.pl » Wydawnictwo AVT » ZielonyOgrodek.pl

 

© 2007 AVT-Korporacja Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeĹźone

Kontakt | RSS